Zgoda użytkownika

Umowa użytkownika (zwana dalej Umową) reguluje stosunki między właścicielem 12calendar.net (dalej zwanym Kalendarzem Miesięcznym lub Administracją) z jednej strony a użytkownikiem strony z drugiej strony.
Witryna internetowa Kalendarza Księżycowego jest środkiem masowej informacji.

Korzystając ze strony, zgadzasz się na warunki tej umowy. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami tej umowy, nie korzystaj ze strony Kalendarza Księżycowego!

Prawa i obowiązki

Użytkownik ma prawo do:

 • wyszukaj informacje na stronie
 • uzyskać informacje na stronie
 • rozpowszechniać informacje na stronie
 • Komentuj treści zamieszczane na stronie
 • Kopiuj informacje do innych witryn wskazując źródło
 • zażądać od administracji ukrycia jakichkolwiek informacji o użytkowniku
 • zażądać od administracji ukrycia wszelkich informacji podanych przez użytkownika serwisu
 • Używaj informacji o witrynie do osobistych, niekomercyjnych celów

Administracja ma prawo do:

 • według własnego uznania i musi tworzyć, zmieniać, anulować reguły
 • ograniczyć dostęp do jakichkolwiek informacji na stronie
 • tworzyć, zmieniać, usuwać informacje
 • usuwać konta
 • odmówić rejestracji bez podania przyczyny

Użytkownik zobowiązuje się:

 • zapewnić rzetelność przekazywanych informacji
 • Zapewnij ochronę danych osobowych przed dostępem osób trzecich
 • aktualizacji Danych Osobowych podanych podczas rejestracji, jeśli ulegną zmianie
 • nie kopiuj informacji z innych źródeł
 • kopiując informacje z innych źródeł, umieść informacje o autorze
 • nierozpowszechniania informacji mających na celu propagandę wojenną, podżeganie do nienawiści i wrogości na tle narodowym, rasowym lub religijnym, a także innych informacji, za których rozpowszechnianie grozi odpowiedzialność karna lub administracyjna
 • nie zakłócać funkcjonalności serwisu
 • nie tworzyć wielu kont w Serwisie, jeśli w rzeczywistości należą one do tej samej osoby
 • niepodejmowania działań mających na celu wprowadzenie w błąd innych Użytkowników
 • nieudostępniania swojego konta i/lub loginu i hasła do konta osobom trzecim
 • nieumieszczania materiałów o charakterze reklamowym, erotycznym, pornograficznym lub obraźliwym oraz innych informacji, których zamieszczanie jest zabronione lub sprzeczne z normami obowiązującego prawa.
 • nie używać skryptów (programów) do automatycznego zbierania informacji i/lub interakcji z Witryną i jej Usługami

Administracja zobowiązuje się:

 • utrzymania funkcjonalności serwisu, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niemożliwe z przyczyn niezależnych od Administracji.
 • przeprowadzenia kompleksowej ochrony konta Użytkownika
 • chronić informacje, których rozpowszechnianie jest ograniczone lub zabronione przez prawo poprzez wystawienie ostrzeżenia lub usunięcie konta użytkownika, który naruszył regulamin

Obowiązki stron

 • użytkownik ponosi osobistą pełną odpowiedzialność za rozpowszechniane przez siebie informacje
 • administracja nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność informacji skopiowanych z innych źródeł
 • administracja nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżność pomiędzy usługami oczekiwanymi przez Użytkownika a faktycznie otrzymanymi
 • administracja nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez osoby trzecie
 • w przypadku wystąpienia siły wyższej (akcja wojskowa, stan wyjątkowy, klęska żywiołowa itp.) Administracja nie gwarantuje zachowania informacji opublikowanych przez Użytkownika, a także nieprzerwanego działania zasobu informacyjnego

Warunki Umowy

Niniejsza Umowa wchodzi w życie po jakimkolwiek użyciu tej witryny. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Administracja zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszej umowy według własnego uznania. Administracja nie informuje użytkowników o zmianie Umowy.

Back to top button